วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ผลการเรียนรู้รายวิชา WBI ครั้งที่ 12

สรุปการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน
(Web-based Instruction : WBI)
ครั้งที่ 12


วันที่ 21 ตุลาคม  2561 ได้มีการถ่ายวีดีโอสอนและทดลอง เรื่อง การแยกสารสี(CHROMATOGRAGHY)
 โครมาโทกราฟี อาศัยสมบัติ 2 ประการ คือ 
- สารต่างชนิดกันมีความสามารถในการละลายในตัวทำละลายได้ต่างกัน
- สารต่างชนิดกันมีความสามารถในการถูกดูดซับด้วยตัวดูดซับได้ต่างกัน

                โครมาโทกราฟี (chromatography) เป็นการแยกสารผสมที่มีสี หรือสารที่สามารถทำให้เกิดสีได้  วิธีการนี้จะมีเฟส 2 เฟส   คือ เฟสอยู่กับที่ (stationary phase) กับ เฟสเคลื่อนที่ (mobile phase)  โดยที่สารในเฟสอยู่กับที่จะทำหน้าที่ดูดซับ (adsorb) สารผสมด้วยแรงไฟฟ้าสถิตย์   สารที่ใช้ทำเฟสอยู่กับที่จึงมีลักษณะเป็นผง ละเอียดมีพื้นที่ผิวมากเช่นอลูมินา  (alumina,Al2O3)  ซิลิกาเจล(silica gel,SiO2)  หรืออาจจะใช้วัสดุที่สามารถดูดซับได้ดี เช่น ชอล์ก กระดาษ ซึ่งสารที่ทำหน้าที่ดูดซับในเฟสอยู่กับที่ เช่น น้ำ   ส่วนเฟสเคลื่อนที่จะทำหน้าที่ชะ (elute)เอาสารผสมออกจากเฟสอยู่กับที่ให้เคลื่อนที่ไปด้วย การจะเคลื่อนที่ ได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับแรงดึงดูดระหว่างสารในสารผสมกับตัวดูดซับในเฟสอ ยู่กับที่    ดังนั้นสารที่ใช้เป็นเฟสเคลื่อนที่จึงได้แก่ พวกตัวทำละลาย เช่น ปิโตรเลียมอีเทอร์ เฮกเซน คลอโรฟอร์ม เบนซีน ฯลฯ    การทำโครมาโทกราฟีสามารถทำได้หลายวิธีจะแตกต่างกันที่เฟสอยู่กับที่ว่า อยู่ในลักษณะใด เช่น
– โครมาโทกราฟีแบบคอลัมน์ (column chromatography)
–  โครมาโทกราฟีแบบชั้นบาง (thin layer chromatography)
– โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ (paper chromatography)
– โครมาโทกราฟีแบบแก๊ส (gas chromatography , GC) 
ปัจจุบันเทคนิคของโครมาโทกราฟีได้ถูกพัฒนาให้สามารถทำงานได้รวดเร็ว และใช้แยกสารตัวอย่างได้ครั้งละหลายสารตัวอย่าง เช่น Gas – Liquid Chromatography (GLC), High Performance Liquid Chromatography (HPLC)  เป็นต้นหลักการของโครมาโทกราฟี 
โครมาโทกราฟี  อาศัยหลักการละลายของสารในตัวทำละลาย  และการถูกดูดซับโดยตัว ดูดซับ  โดยสารที่ต้องการนำมาแยกโดยวิธีนี้จะมีสมบัติการละลายในตัวทำละลาย ได้ไม่เท่ากัน  และตัวถูกดูดซับโดยตัวดูดวับได้ไม่เท่ากัน  ทำให้สารเคลื่อน ที่ได้ไม่เท่ากัน

วิธีการทำโครมาโทกราฟี 
นำสารที่ต้องการแยกมาละลายในตัวทำละลายที่เหมาะสมแล้วให้เคลื่อนที่ไปบนตัว ดูดซับ  การเคลื่อนที่ของสารบนตัวดูดซับขึ้นอยู่กับความสามารถในการละลายของ สารแต่ละชนิดในตัวทำละลาย  และความสามารถในการดูดซับที่มีต่อสารนั้น  กล่าว คือ  สารที่ละลายในตัวทำละลายได้ดี  และถูกดูดซับน้อยจะถูกเคลื่อนที่ออกมา ก่อน  ส่วนสารที่ละลายได้น้อยและถูกดูดซับได้ดี  จะเคลื่อนที่ออกมาที หลัง  ถ้าใช้ตัวดูดซับมาก ๆ  จะสามารถแยกสารออกจากกันได้
การเลือกตัวทำละลายและตัวดูดซับ

1.  ตัวทำละลายและสารที่ต้องการแยกจะต้องมีการละลายไม่เท่ากัน
2.  ควรเลือกตัวดูดซับที่มีการดูดซับสารได้ไม่เท่ากัน
3.  ถ้าต้องการแยกสารที่ผสมกันหลายชนิด  อาจต้องใช้ตัวทำละลายหลายชนิดหรือใช้ตัวทำละลายผสม
4.  ตัวทำละลายที่นิยมใช้  ได้แก่  เฮกเซน  ไซโคลเฮกเซน  เบนซีน  อะซีโตน คลอไรฟอร์ม เอธานอล
5.  ตัวดูดซับที่นิยมใช้  ได้แก่  อะลูมินาเจค (Al2O3)  ซิลิกาเจล  (SiO2)
ค่า Rf


ข้อดีของโครมาโทกราฟี
1. สามารถแยกสารที่มีปริมาณน้อยได้
2. สามารถแยกได้ทั้งสารที่มีสี และไม่มีสี
3. สามารถใช้ได้ทั้งปริมาณวิเคราะห์ (บอกได้ว่าสารที่แยกออกมา มีปริมาณเท่าใด)
และคุณภาพวิเคราะห์ (บอกได้ว่าสารนั้นเป็นสารชนิดใด)
4. สามารถแยกสารผสมออกจากกันได้
5. สามารถแยกสารออกจากกระดาษกรองหรือตัวดูดซับโดยสกัดด้วยตัวทำละลาย


สมาชิกกลุ่ม
1.นางสาวฮาซานะห์  มะแซ       405809003
2.นางสาวมาณีษา  บาสอลอ     405809007
3.นางสาวอัสมานี  เฮ็งตา          405809014
4.นางสาวกัรมียะห์  ดาฮามิ        405809028

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

รายวิชาเว็บช่วยสอน(Web-based Instruction: WBI) ครั้งที่ 11

            สรุปผลการเรียนรู้ครั้งที่ 11

                   รายวิชาเว็บช่วยสอน(Web-based Instruction: WBI)

วัน พฤหัสบดี ที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561
การเรียนการสอนในวันนี้อาจารย์ผู้สอนให้นักศึกษาดาวห์โหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอนจากลิงค์ http://support.thaicyberu.go.th/research/e-Learning_Book.pdf ซึ่งเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง จะเป็นกรอบคิดในการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งในงานโครงการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งด้วย eXeLearning
ผลการเรียนรู้
        1. พัฒนาทักษะการค้นคว้าความรู้ของคนที่จะออกมาเป็นคุณครูในอนาคตได้       
         2. ได้รู้วิธีการที่จัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง
                3. ได้รู้ถึงองค์ประกอบการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง
       4. ความรู้ ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บ
                5. อาจารย์ให้นักศึกษาดาวห์โหลดโปรแกรม eXeLearning อาจารย์ได้อธิบายองค์ประกอบในการนำเสนอการทดลองทางวิทยาศาสตร์ พร้อมยกตัวอย่างให้นักศึกษาได้เทคนิดใหม่ๆในการนำเสนอผลงานผ่านคลิปวีดีโอ

  เรื่อง อีเลิร์นนิ่ง : จากทฤษฏีสู่การปฏิบัติ e-Learning : from theory to practice
    บทที่ 1 อีเลิร์นนิ่ง: นิยาม รูปแบบ องค์ประกอบ และข้อดีและข้อจํากัด
    บทที่ 2 การออกแบบการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง
    บทที่ 3 วิธีสอนแบบอีเลิร์นนิง
    บทที่ 4 ปฏิสัมพันธ์การเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง
    บทที่ 5 การประเมินผลการเรียนแบบอีเลิร์นนิง
    บทที่ 6 เทคโนโลยีสําหรับการจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง
    บทที่ 7 ระบบจัดการเรียนการสอน
    บทที่ 8 การพัฒนาอีเลิร์นนิง: แนวคิดการเรียนแบบผสมผสาน
    บทที่ 9 สถาบันการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง
    บทที่ 10 การประกันคุณภาพการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง

                

วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561

สรุปผลการเรียนรู้ รายวิชาเว็บช่วยสอน(Web-based Instruction: WBI) ครั้งที่ 10


สรุปผลการเรียนรู้ครั้งที่ 10
                                                    รายวิชาเว็บช่วยสอน(Web-based Instruction: WBI) 
วัน พุธ ที่  04 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 
            วันนี้ทีการนำเสนอเนื้อหาที่แต่ละกลุ่มได้ค้นหว้าในหัวข้อ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ
ผลการเรียนรู้
     1. พัฒนาทักษะการค้นคว้าผลงานวิจัย นำมาวิเคราะห์ และสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้          
     2. มีทักษะการนำเสนอและการใช้สื่อสารสนเทศนำเสนออย่างมืออาชีพ
     3. ความรู้ ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บ
ทีมนำเสนอ
-  ทีมที่ 4 การจัดการเรียนการสอนแบบ MOOC (Massive Online Open Course)


(ความหมาย บทบาทและความสำคัญ ลักษณะสำคัญ  ข้อดี ข้อจำกัด ตัวอย่าง MOOC และการ


ประยุกต์ใช้ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง) http://www.thaimooc.org  

-  ทีมที่ 5 การจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง (e-Learning)

(ความหมาย บทบาทและความสำคัญ ลักษณะสำคัญ  ข้อดี ข้อจำกัด  การประยุกต์ใช้ หรืองาน

วิจัยที่เกี่ยวข้อง)

-  ทีมที่ 6 การจัดการเรียนแบบร่วมมือผ่านเว็บ (Collaborative Learning via Web)

(ความหมาย บทบาทและความสำคัญ ลักษณะสำคัญ  ข้อดี ข้อจำกัด ตัวอย่างของ
 Collaborative Learning การประยุกต์ใช้หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง)
*** อาจารย์ให้ทีมงานที่รับผิดชอบโครงการ SMP YRU เข้ามาพูดคุยโดยการแบ่งหัวข้อ และ
นับเวลาในการปฏิบัติงานที่อาจารย์มอบหมาย

สรุปผลการเรียนรู้ รายวิชาเว็บช่วยสอน(Web-based Instruction: WBI) ครั้งที่ 9


สรุปผลการเรียนรู้ครั้งที่ 9
  รายวิชาเว็บช่วยสอน(Web-based Instruction: WBI) 

วัน พุธ ที่  27 เดือนกันยายน พ.ศ.2561 

            วันนี้ทีการนำเสนอเนื้อหาที่แต่ละกลุ่มได้ค้นหว้าในหัวข้อ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ
ผลการเรียนรู้
     1. พัฒนาทักษะการค้นคว้าผลงานวิจัย นำมาวิเคราะห์ และสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้          
     2. มีทักษะการนำเสนอและการใช้สื่อสารสนเทศนำเสนออย่างมืออาชีพ
     3. ความรู้ ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บ

นำเสนอ

   -     ทีมที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านเว็บ
          (ความเป็นมา ความหมายของการสอน (การจัดการเรียนรู้) ผ่านเว็บ ลักษณะสำคัญ
          ประเภทของการสอนผ่านเว็บ ข้อแตกต่างห้องเรียนผ่านเว็บและห้องเรียนปกติ)    
   -     ทีมที่ 2 การจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก
          (ความหมาย ลักษณะสำคัญของเว็บบล็อก ข้อดี ข้อจำกัด ตัวอย่างการสอนผ่านเว็บบล็อก
          งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การประยุกต์ใช้เทคนิคการสอนผ่านเว็บบล็อกเป็นเครื่องมือ) 
   -     ทีมที่ 3 ขั้นตอนการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านเว็บ
          (รูปแบบการสอนผ่านเว็บ ขั้นตอนการพัฒนการเรียนการสอนผ่านเว็บ รายละเอียดแต่ละ
          ขั้นตอน ตัวอย่าง อาจนำเสนอเป็น Info Graphic)

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน(Web-based Instruction: WBI) ครั้งที่ 8


สรุปผลการเรียนรู้ครั้งที่ 8
  รายวิชาเว็บช่วยสอน(Web-based Instruction: WBI) 
วัน พุธ ที่  26 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

 
                 อาจารย์สอนชดเชยในรายวิชาเว็บช่วยสอนในวันพุธ ที่ 26 เดือนกันยายน พุทธศักราช 2561 ณ.อาคารไอที ชั้น 3

      ประเด็นในหัวข้อที่พูดคุย           1. งานเดียวที่ต้องสอนด้วยภาษาอังกฤษ  10 คะแนน แต่ถ้านักศึกษาพรีเซ้นงานโดยใช้ภาษาไทยบางคำอาจจะโดยหักคะแนนเหลือ 8 คะแนน  อาจนักศึกษาพรีเซ้นงานโดยใช้ภาษาไทยคะแนนก็อาจจะลบตามเหลือ 5 คะแนน          2. งานกลุ่มที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง  หัวข้อใหม่ที่อาจารย์ผู้สอนได้กำหนด คือ วิชาวิทยาการคำนวณ 

วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561

รายวิชาเว็บช่วยสอน(Web-based Instruction: WBI) ครั้งที่ 7

สรุปผลการเรียนรู้ครั้งที่ 7
                                    รายวิชาเว็บช่วยสอน(Web-based Instruction: WBI) 
วัน พฤหัสบดี ที่  13 เดือนกันยายน พ.ศ.2561 
       อาจารย์ให้มอบหมายงานให้นักศึกษาไปพบนายไฮดี แวเด็ง ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ที่ห้องปฏิบัติการต้นแบบ อาคารศูนย์วิทยาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยมีการพูดคุยเรื่องการอัดวีดีโอเกี่ยวกับการทดลองของนักศึกษา โดยแบ่งกลุ่มตามที่อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี  อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาเว็บช่วยสอน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่อาจารย์ผู้สอนได้กำหนดไว้ 

รายวิชาเว็บช่วยสอน(Web-based Instruction: WBI) ครั้งที่ 6

 สรุปผลการเรียนรู้ครั้งที่ 6
    รายวิชาเว็บช่วยสอน(Web-based Instruction: WBI) 

วัน พฤหัสบดี ที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 

           อาจารย์ให้นักศึกษาทำแบบทดสอบก่อนเรียน บทที่ การพัฒนาบทเรียนการสอนผ่านเว็บ เพื่อเป็นการวัดความรู้ของผู้เรียนก่อนเรียน
ในสัปดาห์นี้เรียนบทที่ เรื่อง ภาษา HTML และการพัฒนาบทเรียนสอนผ่านเว็บ แล้วอาจารย์ได้ตั้งให้โจทย์ว่า ทำไม ภาษา HTML จึงสำคัญต่อการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บ จงอภิปราย โดยประเด็นต้องไม่ซ้ำกับเพื่อน แชร์ความคิดเห็นใน google plus ในรายวิชาเว็บช่วยสอน (Web-based Instruction: WBI) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดของแต่ละคน
อาจารย์ให้นักศึกษาเปิดแหล่งเรียนรู้  เพื่อเป็นการประกอบการสอนของอาจารย์ในสัปดาห์นี้  และมีหัวข้อดังนี้
*** แหล่งเรียนรู้เกี่ยวการเรียนรู้ผ่านเว็บ
         - การออกแบบการอบรมผ่านเว็บ (Instructional Design for Web-based Training)
         - ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนบนเว็บ
         - การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บ
         - หลักการออกแบบการสอนบนเว็บตามแบบแนวทาง ADDIE Model
         - กรณีศึกษา Thai MOOC แนวคิดการเรียนการสอนบนเว็บระบบเปิดสำหรับมหาชน
         - e-Learning ก้าวไปสู่ m-Learning
*** แหล่งเรียนเกี่ยวกับ HTML
        - HTML Tutorial
        - HTML.COM: Free Lesson
        - สอน HTML
และมีการสอนเรื่อง HTML เพื่อนำมาประกอบการเรียน โดยมีการฝึกปฏิบัติผ่านเว็บ w3schools.com ที่ง่ายต่อการเรียนการสอน และยังช่วยให้นักศึกษารู้จักการนำไปใช้ในการประกอบการสอนในสถานศึกษาได้ เพื่อเป็นแนวทางต่อการสอนให้กับครูในอนาคตได้อย่างเหมาะสม และง่ายต่อการใช้ โค้ดในการแก้ไขได้อีกด้วย
อาจารย์ได้มอบหมายงานให้นักศึกษากลับไปศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนสอนผ่านเว็บด้วย eXe เป็นรายบุคคล ไปดูเกี่ยวกับแผนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อมาประกอบการนำเสนอในคาบถัดไป